Търсене

Разширено търсене

Гаранция

Гаранция и рекламация

Гаранция

В случай на фабричен или производствен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера моля веднага се обадете на тел. 088 855 31 14. Условията по рекламация на закупени продукти от магазина са описани по-долу.

Всяка стока, на която е указан срок на гарнация се изпраща на клиента с оригинална гаранционна карта,в която са упоменати:

 • адрес и телефон на оторизираните сервизи
 • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
 • гаранционен срок на закупената стока

С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, "НАНИ.БГ" не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя руга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по-долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашия е-mail. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес.

За всички  продукти в магазинa важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта в много случаи се изисква касова бележка или фактура за покупката, за да бъде уважена гаранцията.

Клиентът е длъжен като съвестен гражданин да пази всички документи и опаковки съпътстващи стоката.

Условия за връщане на закупена стока

Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. НАНИ.БГ е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

В случай, че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в 14 /четеринадесет/ дневен срок от покупката. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 15 дневен законо установен ред. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

В случай на връщане на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката НАНИ.БГ възстановява сумата по стойността на продукта в законо установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.

Отказ от поръчка

Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:

 • доставената пратка явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 • Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 14 дни, считано от деня, следващ получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия “НАНИ.БГ” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.
 • В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката НАНИ.БГ възстановява сумата по стойността на продукта в законо установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.
 • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация

Рекламация

 • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете на тел. 088 855 31 14. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на НАНИ.БГ и му се изпраща верния за сметка НАНИ.БГ.
 • На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали предоставени от клиента.
 • Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на тел. 088 855 31 14 или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
 • В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера с получаването и отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката и клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.
 • При предявяване на рекламация в срок до 14 /седем/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт в зависимост от гаранционните условия на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.
 • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

Обслужване на рекламации

Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.

 • Попълване на формуляр за предявяване на рекламация с описано подробно становище на причините за рекламацията. Формулярът е за стоки, които по принцип нямат гаранционен срок от производителя. Попълва се само в случаите, когато клиент иска да упражни правата си по ЗЗППТ и спази 14 /четеринадесет/ дневния срок от получаването на стоката както и не са налице повреди следствие на транспортирането до клиента.
 • След получаване на формуляра НАНИ.БГ връща отговор на клиента на валиден e-mail адрес. НАНИ.БГ си запазва правото да не приеме констатацията на клиента ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.
 • В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация НАНИ.БГ уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.
 • За всяка стока върната с рекламация се съставя онстативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е законо установения – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.
 • След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, НАНИ.БГ уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
   1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
   2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност
   3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт НАНИ.БГ възстановява стойността на клиента в законо установения ред.
 • При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол НАНИ.БГ уведомява клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес.Клиентът уведомява НАНИ.БГ по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.
 • Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си НАНИ.БГ запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и недължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина.