Търсене

Разширено търсене

ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ на ПАРАЛЕЛ ЕАД

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.


УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка със спазването на вашите права и съблюдавайки Закона за защита на потребителите за нас е важно да знаете, че според:

Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да преведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, който в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
Намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119 (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително информация за:

Правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и по – точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
Съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
Съществените елементи, необходими за нейното прилагане и по – специално: начините за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на лицето предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай, че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информация по ал. 1, т. 1, тази информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.

Съгласно Закона за защита на потребителите и Европейска директива 1999/44/СЕ производителят предоставя две години гаранция на произведения от него продукт.

В предвид високото качество на влаганите сертифицирани материали собствено производство или от доказани производители и 20 годишния опит в разработването и производството на мека мебел, ПАРАЛЕЛ ЕАД предоставя пълната търговска гаранция на своите потребители.

ГАРАНЦИЯТА ПОКРИВА

Всички изделия произведени от ПАРАЛЕЛ ЕАД под търговската марка ДИВАНИ ОТ ПАРАЛЕЛ, които в гаранционния срок при нормална употреба са показали скрити производствени дефекти.
Различие на закупения продукт с отбелязания на индивидуалния етикет модел.
Несъответствие на размерите на закупения продукт с предварително упоменатите с повече от 3 % в ширина, дължина и дебелина.
Несъответствие проявило се по време на експлоатацията в рамките на гаранционния период изразяващо се в необратима еластична деформация на вътрешността на дивана с повече от 2 сантиметра от прекараната права най – външна линия на пропадналия елемент и е в резултат от нормална експлоатация.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА

Дефекти причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкция за употреба начини на неправилно използване на закупения продукт.
Дефекти, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране или неправилна употреба.
Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправка и др. причинени от клиента или трети лица.
Дефекти, появили се в резултат на продължително складиране, почистване на продукта с абразивни или неподходящи препарати, от домашни любимци и др.
Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване при неестествени условия на замърсяване или влага.
Очакваната деформация на външната част дължаща се на естественото въздействие на експлоатацията във времето.
Визуални промени в декоративните и облегални възглавници с гранулиран пълнеж или пух дължащи се на естествената експлоатация и отстраняващо се при домашни условия.
Когато клиента не е в състояние да предостави необходимите документи за предявяване на рекламация.
Тази гаранционна карта предоставя на всички наши клиенти определени допълнителни права, които по никакъв начин не засягат полагащите им се по закон.

За да може Вие, нашите клиенти да се възползвате при евентуална нужда от предоставената Ви удължена гаранция е нужно да спазвате следните правила:

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката удостоверена (експедиционна бележка)
и/или касова бележка от продавача и попълването на гаранционната карта. Датите на документите, трябва да съвпадат.
Гаранцията, предоставена от ПАРАЛЕЛ ЕАД за произвежданите от него изделия под търговската марка ДИВАНИ ОТ ПАРАЛЕЛ важи само в случай, че клиентът е спазил стриктно изискванията отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба.
От гаранционните права може да се възползва само и единствено собственика, чиито имена са вписани в гаранционната карта. Самоличността се удостоверява с лична карта.
Претенцията за гаранция може да бъде насочена към дефекти на вложените материали или изработка на изделието. За целта Собственика на изделието, трябва да предяви ясно систематизирано и в писмен вид желание за рекламация към мрежата от търговци на ПАРАЛЕЛ ЕАД или директно на divani@parallel.bg.
Екип на ПАРАЛЕЛ ЕАД ще разгледа в еднодневен срок искането и ще прецени и информира
собственика/търговеца дали претенцията е основателна и се покрива от гаранцията. С цел улесняване е желателно претенцията да бъде придружена със снимков материал. При уважаване от страна на ПАРАЛЕЛ ЕАД на рекламацията се стартира процедурата по отстраняването й.
Купувачът, чието изделие е показало дефект в рамките на гаранционния срок рекламира продукта в търговския обект от където е закупено. Изделието, трябва да е добре опаковано и придружено с описаните в т. 1 документи + протокол за рекламация с достатъчно подробности описващи
претенцията + попълнена гаранционна карта. Липсата на документ или непопълнен такъв според изискванията е основателна причина за безусловен отказ на рекламацията от страна на ПАРАЛЕЛ ЕАД. Разходите за доставка на изделието до търговския обект са за сметка на търговеца или собственика на изделието.
ПАРАЛЕЛ ЕАД ще извърши ремонт на всеки свой продукт/респ. детайл/показал дефект в срок от един месец считано от датата на одобряване на рекламацията. Всички разходи за транспорт от търговския обект до завода – производител, ремонт, труд, материали и връщане на изделието до търговския обект са за сметка на ПАРАЛЕЛ ЕАД. Когато за поправката не са на лице същите материали, от които е изработено изделието, производителя има право да ги замени с идентични или близки по качество и цвят. В никакъв случай отговорността на производителя (стойността на ремонта) не може да надвишава стойността на първоначално закупения продукт.