Търсене

Разширено търсене

защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Благодарим ви, че подкрепихте НАНИ.БГ. За да защитим вашите лични данни, когато се наслаждавате на пазаруването в nani.bg, ние изготвяме тази политика за поверителност, която всъщност е договор, уреждащ използването на нашите услуги.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни относно дейността си електронна търговия, НАНИ.БГ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 205009973
Седалище и адрес на управление: гр. София, 1574 , жк. Хр. Смирненски кв. Слатина бл.46А вх. В
Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1574 , жк. Хр. Смирненски ул. Корал бл.11 офис 4
Данни за кореспонденция: гр. София, 1574 , жк. Хр. Смирненски кв. Слатина бл.46А вх. В
E-mail: priv_notice@nani.bg
Телефон: 0888553114, 02 48 90 812

Длъжностното лице по защита на данни
Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни.
Телефон: 02 489 08 11
Email: dpo@nani.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните данни за профила Ви в е-магазина „НАНИ.БГ“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин - https://nani.bg/, (“Общите условия”):
● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Парола;
2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „НАНИ.БГ“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
● Лично и фамилно име на лицето за доставка;
● Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
● Телефон за доставка;
● Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
● Начин на доставка;
● Начин на плащане;
● Номер на поръчка;
● Сума за плащане;
● Статус на плащане;
● Статус на доставката;
3. Данни за лоялни клиенти, получени при сключване на неформален или формален договор с Администратора за издаване на карта “Лоялен клиент”, с която се ползва отстъпка при поръчки:
● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Телефон за връзка;

Цели на обработката на личните данни
1. Данните за профила Ви в е-магазина „НАНИ.БГ“ се обработват за целите на:
● Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
● Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
● Автентикация при влизане в профила Ви;
● Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
2. Данните за онлайн поръчка през е-магазина „НАНИ.БГ“ се обработват за целите на:
● Доставка на поръчани продукти;
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
● Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
● Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
3. Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:
● Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
● Осъществяване на комуникация с Вас;
4. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:
● Изпълнение на договорни задължения за прилагане на отстъпка от цената при поръчки;
● Удостоверяване и идентификация на качеството “лоялен клиент” и изхождащите от това права;
5. Данните от видеонаблюдение във офиса и зоната за пакетиране „НАНИ.БГ“ се обработват за целите на:
● Проследяване на инциденти и нарушения;
● Предотвратяване и докладване на престъпления в нашият офис;
2. Доставчици за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:
● Куриерски фирми за доставка: Спиди, Рапидо, Еконт, собствен куриер на фирмата
3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Данните се обработват за следните срокове:
1. Данни, предоставени на договорно основание:
● Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
● Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
● Данни за лоялни клиенти - до прекратяване на договора.
2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.

Вашите права във връзка с личните Ви данни
1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
● По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
2. Право на коригиране на неточни лични данни
● Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;
3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
● Отпадане на необходимостта от обработка;
● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
● Незаконна обработка на данни;
● Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
4. Право на ограничаване на обработването, когато:
● се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
● обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
● при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
● е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
● предоставяме данните директно на Вас; или
● при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
● Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия това се налага.
7. Право да възразите срещу директния маркетинг:
● Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини „НАНИ.БГ“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „НАНИ.БГ“, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
• Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Промени в тази декларация за поверителност
От време на време може да актуализираме нашата Декларация за поверителност, за да отразим нови или различни практики за поверителност. Ще направим известие на нашите клиенти, когато направим съществени промени в Декларацията за поверителност. Промяната на Политиката за поверителност е от голямо значение за гарантиране на правата ви върху личните данни. Следователно искрено ви препоръчваме да проверявате периодично правилата за поверителност, достъпни онлайн.